Cart 0
  1. Postanowienia ogólne
   1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego PREMIATO.PL (zwany w dalszej części „Sklepem PREMIATO.PL” bądź „PREMIATO.PL”), składania zamówień na Towary dostępne w Sklepie PREMIATO.PL, dostarczania zamówionych Towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży za Towar, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
   2. Regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego PREMIATO.PL (zwany w dalszej części „Sklepem PREMIATO.PL” bądź „PREMIATO.PL”), składania zamówień na Towary dostępne w Sklepie PREMIATO.PL, dostarczania zamówionych Towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży za Towar, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
   3. Sklep internetowy PREMIATO.PL (www.premiato.pl) prowadzony jest przez CORRIERE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy al. Harcerskiej 3c 41-500 Chorzów Polska wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000370218, NIP 6272712031, REGON 241778856 (dalej zwana „CORRIERE sp. z o.o.” oraz „Sprzedający”)
   4. Poniższe ogólne warunki umowne stosuje się, w każdym przypadku w wersji aktualnej na dzień złożenia zamówienia, do wszystkich umów sprzedaży, które CORRIERE sp. z o.o. zawiera z kontrahentami, będącymi konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego, zwanymi dalej „Klientami” lub „Klientem”, na podstawie ofert w sklepie internetowym pod adresem www.premiato.pl oraz do ich realizacji.
   5. Informacje zawarte na stronie internetowej www.premiato.pl jak i zamieszczane oferty stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego kierowane przez Sprzedającego do Klientów.
  2. Definicje
   1. Cena – wartość towaru podana przy opisie Towaru podana w złotych polskich i zawierająca podatek VAT. Cena jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia
   2. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
   3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach sklepu internetowego www.premiato.pl
   4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2016, poz. 380 z późn. zm,)
   5. Regulamin – niniejszy dokument
   6. Sklep internetowy – strona internetowa www.premiato.pl za pomocą, której Klient może składać zamówienie (dalej zwana także: Sklepem)
   7. Sprzedający – CORRIERE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy al. Hercerskiej 3c 41-500 Chorzów, adres do korespondencji: al. Harcerska 3c 41-500 Chorzów Polska wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370218, NIP 6272712031, REGON 241778856
   8. Umowa – umowa sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu PREMIATO.PL z opcją dostawy do miejsca wybranego przez Klienta lub z opcją osobistego odbioru w SHOWROOM CORRIERE  przy al. Harcerskiej 3c 41-500 Chorzów, która to umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez CORRIERE sp. z o.o. zamówienia Klienta. Do takiej sprzedaży stosuje się postanowienia niniejszych Regulaminu obowiązującego w wersji na dzień przyjęcia zamówienia.
  3. Informacje ogólne
   1. Informacje na temat Towarów oraz ich ceny CORRIERE  sp. z o.o. zamieszcza na stronie internetowej Sklepu PREMIATO.PL Prezentowane na stronie internetowej www.premiato.pl informacje na temat Towarów oraz ich cen dotyczą wyłącznie Sklepu PREMIATO.PL
   2. Odpowiedzialnym za treści zamieszczone na stronie internetowej Sklepu PREMIATO.PL jest CORRIERE sp. z o.o., z którą można kontaktować się za pośrednictwem telefonu: +48 690906700 oraz poczty elektronicznej (adres e-mail): biuro@corrierecaffe.pl bądź formularza kontaktowego na stronie PREMIATO.PL/Kontakt, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 16.00 (z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne, z telefonów komórkowych wg taryfy danego operatora).
   3. Klientem dokonującym zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu PREMIATO.PL zgodnie z pkt 2.3, jak również składającym zamówienie Towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego zgodnie z pkt 2.6 może być wyłącznie Konsument w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, dokonująca nabycia Towaru w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową osoby trzeciej.
   4. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu PREMIATO.PL zgodnie z pkt 2.9, jak również stronami umowy sprzedaży zawieranej zgodnie z pkt 2.9 są:

– Klient, o którym mowa w pkt 2.3, oraz

– Sprzedający, o którym mowa w pkt 2.7.

 1. Miejscem realizacji dostaw Towarów jest wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  1. Rejestracja i składanie zamówienia
   1. Korzystanie ze strony PREMIATO.PL. oraz rejestracja na stronie PREMIATO.PL. jest nieodpłatne. Przeglądanie asortymentu Sklepu PREMIATO.PL. nie wymaga rejestracji.
   2. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu PREMIATO.PL. możliwe jest tylko po zarejestrowaniu się.
   3. Rejestracja w Sklepie PREMIATO.PL. jest równoznaczna z założeniem konta Klienta. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować Regulamin Sklepu PREMIATO.PL. oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
   4. Celem usunięcia konta Klienta ze Sklepu PREMIATO.PL należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta.
   5. Umowa sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu PREMIATO.PL zostaje zawarta z chwilą przyjęcia zamówienia Klienta przez CORRIERE sp. z o.o., co oznacza, że z tą chwilą umowa staje się prawnie skuteczna.
  1. Towar i doręczenie towaru
   1. CORRIERE sp. z o.o. zamieszcza wszelkie informacje dotyczące istotnych właściwości towarów, w tym ich ceny na stronie internetowej Sklepu PREMIATO.PL.
   2. Złożone przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności Towarów, CORRIERE sp. z o.o. zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej Sklepu PREMIATO.PL przy opisie danego Towaru, przy czym brak takiej informacji na stronie internetowej Sklepu PREMIATO.PL nie oznacza, że dany Towar jest dostępny. W przypadku niedostępności Towaru przy opisie, którego nie było stosownej informacji, Klient zostanie powiadomiony mailem o niemożności zrealizowania zamówienia.
   3. W przypadku, gdyby CORRIERE sp. z o.o. nie zamieściła informacji o niedostępności danego Towaru po przyjęciu zamówienia Klienta, bądź z jakichkolwiek innych przyczyn nie miała możliwości realizacji takiego zamówienia, CORRIERE sp. z o.o. będzie uprawniona do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od dnia jej zawarcia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za Towar, CORRIERE sp. z o.o. zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta ceną za Towar wraz z kosztami dostawy Towaru niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od odstąpienia od umowy przez CORRIERE sp. z o.o.
   4. CORRIERE sp. z o.o. zobowiązuje się dostarczyć zamówiony przez Klienta Towar do miejsca wybranego przez Klienta w terminie nieprzekraczającym 30 (trzydziestu) dni od dnia przyjęcia przez CORRIERE sp. z o.o. zamówienia złożonego przez Klienta.

Dostawy są realizowane na koszt Klienta według stawek przyjętych operatorów zgodnie z wybrana przez Klienta opcją dostawy. CORRIERE sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

  1. Płatność
   1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar: płatność gotówką przy odbiorze Towaru, karta płatnicza, płatność poprzez serwis przelewy24.
   2. CORRIERE sp. z o.o. wyklucza możliwość regulowania płatności za zamówiony Towar poprzez przekaz gotówki bądź wystawienie czeku.
   3. W zależności od dokonanego przez Klienta wyboru formy płatności:

– w przypadku płatności gotówką przy odbiorze Towaru, należność za Towar pobierana jest podczas dostawy Towaru względnie podczas odbioru Towaru w siedzibie CORRIERE sp. z o.o. przy al. Harcerskiej 3c 41-500 Chorzów.

– w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności.

– w przypadku płatności kartą płatniczą, należność za Towar zostaje pobrana w momencie wysyłki przesyłki z Towarem do Klienta względnie podczas odbioru Towaru w siedzibie CORRIERE sp. z o.o. przy al. Harcerskiej 3c 41-500 Chorzów.

 1. Faktury dokumentujące sprzedaż Towaru na rzecz Klienta sklepu internetowego PREMIATO.PL będą wysyłane w formie papierowej wraz z Towarem. W przypadku odbioru zamówionego Towaru osobiście w siedzibie CORRIERE sp. z o.o. faktury w formie papierowej będą wystawione podczas odbioru Towaru.
 2. Ewentualne faktury korygujące do faktur, o których mowa w pkt 6.4. będą przesyłane przez CORRIERE sp. z o.o. w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres poczty elektronicznej. Klient akceptując niniejszy Regulamin sklepu internetowego PREMIATO.PL wyraża zgodę na otrzymywanie faktur korygujących w formie elektronicznej na wskazany przez siebie w zamówieniu adres poczty elektronicznej. W szczególnych przypadkach, CORRIERE sp. z o.o. może przesłać fakturę korygującą w formie papierowej na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres.
  1. Odstąpienie od umowy
   1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zakupionego w sklepie internetowym PREMIATO.PL i zwrócić Towar bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez Klienta osobę trzecią inną niż przewoźnik. Dopuszczalne jest również odstąpienie przez Klienta od umowy sprzedaży Towaru zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego PREMIATO.PL, który został odebrany w siedzibie CORRIERE sp. z o.o. w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odbioru Towaru w siedzibie CORRIERE sp. z o.o.
   2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru Klient powinien w wyznaczonym w pkt 7.1. terminie złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru kierując je na adres:

CORRIERE sp. z o.o. al. Harcerska 3c 41-500 Chorzów

albo przesłać na e-mail: biuro@corrierecaffe.pl

 1. W przypadku skorzystania przez Klienta z opcji odstąpienia od umowy drogą elektroniczną tj. wysyłając e-mail na adres: biuro@corrierecaffe.pl, CORRIERE sp. z o.o. prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy również pocztą elektroniczną.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru Klient może także złożyć na formularzu zamieszczonym na stronie Sklepu internetowego, przy czym skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 3. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru Klient zobowiązany jest – poza przesłaniem oświadczenia o którym mowa powyżej – zwrócić zakupiony Towar na adres CORRIERE sp. z o.o. al. Harcerskiej 3c 41-500 Chorzów. Zwrot Towaru winien nastąpić niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy sprzedaży Towaru. Dowodem zachowania terminu jest potwierdzenie nadania Towaru przed upływem tego terminu. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu takiego Towaru (koszty przesyłki związanej ze zwrotem Towaru wg cen operatora).
 4. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru na zasadach określonych w niniejszym punkcie, umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą.
 5. Zwrot uiszczonej przez Klienta ceny Towaru następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez CORRIERE sp. z o.o. zwróconego Towaru. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot należności dokonany zostaje na konto karty płatniczej Klienta. W przypadku płatności gotówką za pobraniem lub przelewem bankowym (przedpłata) zwrot należności następuje na konto Klienta wskazane w formularzu zwrotu/odstąpieniaod umowy. Zwrot kwoty nie obejmuje poniesionych przez Klienta kosztów odesłania zwracanego Towaru.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. CORRIERE sp. z o.o. zastrzega sobie – w razie zwrotu takiego Towaru – możliwość żądania odpowiedniego obniżenia ceny Towaru, podlegającej zwrotowi na rzecz Klienta.
 7. Zwrotowi podlegają Towary nieużywane. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów sprzedaży, których przedmiotem jest:

– rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, – rzecz dostarczana w zapieczętowanym oryginalnym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami oraz w innych przypadkach wynikających z przepisów prawa.

Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy opakowanie zostało uszkodzone w czasie transportu, o czym winna nastąpić wzmianka w protokole odbioru Towaru od operatora (kurier, listonosz itp.). W przypadku braku informacji o uszkodzeniu Towaru w trakcie transportu, CORRIERE sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia uszkodzonego Towaru.

  1. Reklamacje
   1. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru można zgłaszać mailowo lub listownie na adres siedziby CORRIERE sp. z o.o. al. Harcerskiej 3c 41-500 Chorzów.
   2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku gdy Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową sprzedaży. W szczególności Towar jest niezgodny z umową sprzedaży jeżeli:

– Towar nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

– Towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

 1. CORRIERE sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania Towaru Klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze sprzedanym w tej samej chwili.
 2. Jeżeli Towar sprzedany ma wadę, Klient ma prawo:

– żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo żądać usunięcia wady, albo

– złożyć oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, przy czym w takim przypadku CORRIERE sp. z o.o. może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymienić Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć;

 1. Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
 2. CORRIERE sp. z o.o. może odmówić wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów.
 3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez CORRIERE sp. z o.o. reklamacji, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy podany przez Klienta albo przesyłką pocztową na adres wskazany przez Klienta.
 4. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar na adres do korespondencji CORRIERE sp. z o.o. Koszty związane z odesłaniem przez Klienta reklamowanego CORRIERE sp. z o.o. zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Dokonując reklamacji lub zwrotu reklamowanego Towaru Klient wypełnia załączony do Towaru dokument reklamacji, podając w jego treści przyczynę reklamacji Towaru.
  1. Gwarancja
   1. Z zastrzeżeniem, że dokument gwarancyjny został załączony bezpośrednio do Towaru i nie stanowi inaczej, CORRIERE sp. z o.o., gwarantuje sprawne działanie Towaru zgodnie z jego cechami użytkowymi, sprzedanego za pośrednictwem sklepu internetowego PREMIATO.PL – w okresie gwarancji wskazanym w dokumencie gwarancyjnym załączonym do Towaru (okres gwarancji może różnić się w zależności od rodzaju Towaru). Ujawnione w tym czasie niesprawne działanie Towaru, niezawinione przez jego użytkownika, będzie usuwane bezpłatnie poprzez dokonanie naprawy przez serwis gwarancyjny, a gdy naprawa nie będzie możliwa, CORRIERE sp. z o.o. wymieni wadliwy Towar na nowy. Towar zakupiony w inny sposób, niż opisany w zdaniu poprzedzającym lub, do którego nie został załączony dokument gwarancji, nie jest objęty ochroną gwarancyjną na podstawie niniejszego Regulaminu.
   2. Ochrona gwarancyjna obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
   3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jako uprawnienia gwarancyjnego jest dostarczenie przez Klienta Towaru wraz z kopią dowodu dostawy (zakupu) oraz kompletnie wypełnionego Protokołu Reklamacji dołączonego do przesyłki. Reklamujący powinien dostarczyć Towar do siedziby CORRIERE sp. z o.o. al. Harcerska 3c 41-500 Chorzów. W razie braku zasadności reklamacji (Towar sprawny bądź jego wada nie jest objęta ochroną gwarancyjną) CORRIERE sp. z o.o. poucza Klienta (Reklamującego) o czynnościach koniecznych do zgodnego z przeznaczeniem użytkowania Towaru oraz – w zależności od oświadczenia Klienta zawartego w Protokole Reklamacji – zwraca Towar bez naprawy na adres Klienta.
   4. W terminie do 14 (czternastu) dni roboczych Klient zostanie powiadomiony o przyjęciu lub powodach odrzucenia reklamacji gwarancyjnej. Naprawa zostanie wykonana w terminie do 30 (trzydziestu) dni roboczych od daty odesłania Towaru. Okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
   5. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, np.: sprawdzenie działania, konserwacja, wymiana baterii, wymiana filtra do wody itp.
   6. Gwarancją nie są objęte:

– mechaniczne uszkodzenia Towaru i wywołane nimi niesprawne jego działanie,

– czyszczenie Towaru w odstępach czasowych i w sposób wskazany w instrukcji,

– uszkodzenia i niesprawne działanie Towaru wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnych (dokonywanych przez użytkownika, nie autoryzowany serwis lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub innych zmian konstrukcyjnych, użytkowania Towaru niesprawnego, powodującego powiększenie uszkodzeń.

 1. Ponowne reklamowanie Towaru uznanego po przeprowadzeniu ekspertyzy technicznej za sprawny, a zgłaszanego jako niesprawny z tego samego powodu co przy pierwszej reklamacji, daje CORRIERE sp. z o.o. uprawnienie do obciążenia Klienta dodatkowymi kosztami ekspertyzy technicznej, a także kosztami przysłania lub transportu takiego Towaru z/do siedziby CORRIERE sp. z o.o.
 2. Naprawy Towaru (sprzętu) niepodlegającego ochronie gwarancyjnej można zlecić odpłatnie CORRIERE sp. z o.o. (cena odpowiada naliczanym indywidualnie kosztom własnym).
 3. Postanowienia niniejszego punktu stosuje się, o ile dokument gwarancyjny załączony do Towaru nie stanowi inaczej.
 4. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
  1. Dane osobowe Klienta
   1. Dane przekazane przez Klienta w ramach składanego zamówienia są przechowywane i przetwarzanie przez CORRIERE sp. z o.o., na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 922).
  1. Postanowienia końcowe
   1. Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówiony Towar pozostaje on własnością CORRIERE sp. z o.o.
   2. W sprawach nieuregulowanych na stronie internetowej Sklepu PREMIATO.PL znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
   3. Towary prezentowane na stronie internetowej Sklepu PREMIATO.PL nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
   4. CORRIERE sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu PREMIATO.PL; wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie PREMIATO.PL.
   5. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu PREMIATO.PL, są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
   6. Wszelkie spory pomiędzy Klientem a CORRIERE sp. z o.o. będą rozstrzygane przez sądy powszechne w Polsce właściwe ze względu na siedzibę CORRIERE sp. z o.o., przy czym Klientowi przysługuje także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w szczególności Klient może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. W tym celu Klient powinien dostarczyć do instytucji przez siebie wybranej, przed którą będzie toczyło się postępowanie odpowiedni formularz – wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.
  2. Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Corriere sp. z o.o. (dalej: Administrator) adres do korespondencji: al. Harcerska 3b 41-500 Chorzów, e-mail: biuro@corrierecaffe.pl

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na potrzeby realizacji umowy sprzedaży. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji umowy sprzedaży.

Dane będą przetwarzane przez Administratora do czasu upływu okresu właściwego dla przedawnienia roszczenia z tytułu świadczonej usługi. Natomiast informacje niezbędne do obsłużenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu. Dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane w tzw. prawnie uzasadnionym interesie Administratora,  rozumianym jako marketing własnych produktów lub usług prowadzony w formie tradycyjnej, przez czas współpracy. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Osoba dokonująca zakupu w Sklepie ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO